Credits:

Hebrew translation: Guy Sender  
Ukrainian translation: Zenoviy Demianchuk  
Magyar translation: Birner Zoltín  
Polishing help files: Antonio Giovanni